หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี

ประกาศทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี

รีบสมัครด่วน!! ทุนมีจำนวนจำกัด

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น

 

        มหาวิทยาลัยพายัพ ประกาศทุนการศึกษา "ทุนพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี" ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตร 2 ปี) โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

  • ทุนเรียนดีเยี่ยม สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 จะได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมด** รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเพียง 47,450 บาทเท่านั้น
  • ทุนเรียนดี สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 จะได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่ง**
  • ทุน ปวส. จะได้รับทุนการศึกษาจำนวนทุนละ 15,000 บาท/ภาคเรียน (ระยะเวลารับทุน 2 ภาคเรียนปกติ)
         ** ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และค่าบำรุงการศึกษา

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  • ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัพพายัพ เขตแม่คาว โทร. 053 851478 - 86 ต่อ 240, 241
  • สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร. 053 851478 - 86 ต่อ 426 หรือ  https://www.facebook.com/AccountingFinancePYU/