Home       News       มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชม วิวัฒนาการของเงินตราไทย ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชม วิวัฒนาการของเงินตราไทย ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับ คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ และ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ “ย้อนรอยอดีตวิวัฒนาการเงินตราไทย” จัดแสดงธนบัตร เหรียญกษาปณ์ และเงินตราของไทย ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

โครงการ “ย้อนรอยอดีตวิวัฒนาการเงินตราไทย” ครั้งนี้ จัดขึ้น เพื่อแสดงถึงวิวัฒนาการเงินตราไทย ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร และเพื่อตอบสนองพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ว่า “โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และโบราณสถานทั้งหลายเป็นของมีคุณค่า และจำเป็นแก่การศึกษาค้นคว้าในทาง ประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี เป็นการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของชาติไทย ที่มีมาแต่อดีต ควรสงวนรักษาไว้ให้คงทนถาวรเป็นสมบัติส่วนรวมของชาติไว้ตลอดกาล”

ในการแสดงวิวัฒนาการเงินตราของไทย ในครั้งนี้ มีเงินตราไทยโบราณ หลายยุคสมัย รวมถึงเหรียญกษาปณ์ และธนบัตรในสมัยรัชกาลที่ 9 ที่หาชมได้ยากยิ่ง เช่น เหรียญอนุสรณ์มหาราช รัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนม์พรรษาครบ 3 รอบ ปี 2506 หรือที่คนชอบเรียกว่า เหรียญเสมา 3 รอบ รัชกาลที่ 9 เหรียญนี้เป็นเหรียญที่ระลึก ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ 3 รอบเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2506…ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน และขอช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันด้วยครับ