หน้าหลัก      อาจารย์สุปรียา มณีใส


อาจารย์สุปรียา  มณีใส

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 0-5385-1478 ต่อ 427

Email : bettyacc@gmail.com
            Maneesai@payap.ac.th

 

คุณวุฒิการศึกษา (Qualifications)

ปริญญาโท

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION  (MBA)

ปริญญาตรี

 • บัญชีบัณฑิต : Bachelor of Accounting

รายวิชาที่สนใจ (Teaching interests)

 • การบัญชีขั้นต้น (Principles of Accounting)
 • การบัญชีขั้นกลาง (Intermediate Accounting)
 • การสอบบัญชี (Auditing)
 • การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing)
 • การบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting)
 • การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning)
 • ปัญหาภาษีอากร (Tax Problems)
 • การบัญชีเพื่อการจัดการ (Management Accounting)
 • การวางแผนกำไรและการควบคุม (Profit Planning and Control)
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (Subjects currently teaching)
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานบัญชี (Computer Programming for Accounting)
 • การวางแผนกำไรและการควบคุม (Profit Planning and Control)
 • ปัญหาภาษีอากร(Tax Problems)
ใบอนุญาต(Licenses)
 • ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีองกรมสรรพากร (Tax Auditor)
 • ที่ปรึกษาไทยของกระทรวงการคลัง(ในนามบริษัท สำนักงานบัญชีชัยพัฒน์ จำกัด)