หน้าหลัก      อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ

อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ
คณบดีคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
อาจารย์ประจำสาขาการเงินและการธนาคาร

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 053 851478  ต่อ 425

Email  apicha@payap.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา (Qualifications)

ปริญญาโท     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : Master of Business Administration

ปริญญาตรี     บัญชีบัณฑิต : Bachelor of Accountancy

รายวิชาที่สนใจ (Teaching interests)   

 • การวิเคราะห์ทางการเงิน
 • การเงินระหว่างประเทศ
 • การสัมมนาทางการเงินและการธนาคาร
 • การศึกษาความเป็นไปได้
 • การลงทุน
 • การจัดการความเสี่ยง
 • การเงินส่วนบุคคล
 • อนุพันธ์ทางการเงิน
 • กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (Subjects currently teaching)  

 • การสัมมนาทางการเงินและการธนาคาร
 • การเงินธุรกิจ
 • การจัดการความเสี่ยง

ผลงานวิชาการ

RESEARCH

 • (2016-Ongoing).The Balanced Scorecard Administration of New Paradigm Agriculture in Sanklang Subdistrict, Sankampang District, Chiang Mai

  Province. Funding Organization: Payap University, Chiang Mai, Thailand.

 • (2017-Ongoing). Development of Decision Making System for Lung Cancer Treatment-related Financial Risk Reduction. Funding Organization: Payap

  University, Chiang Mai, Thailand.

 

PUBLICATIONS

 • (in progress) Personal Financial Planning for Cancer-related Financial Risk Reduction, Improving Benefits on Clinical Outcome, and Quality of Life in Cancer Patients. Christian University of Thailand Journal, Nakhon Pathom, Thailand.  
 • (in progress) Educational Management for Human Resource Development in Different Generation based on The Twelfth National Economic and Social Development Plan and Thailand 4.0. Payap University Journal, Chiang Mai, Thailand. 

 

CONFERENCE/PRESENTATIONS

 • The 2017 International Conference on Business Management and Social Sciences ICBMSS: Opportunities and Challenges in an Aging Society, Phitsanulok, Thailand. November 8-10, 2017
 • International Conference on Science, Technology, Humanities and Business Management, Society for Research Development, Bangkok, Thailand. July 29-30, 2017
 • The 18th International Conference on Higher Education. Bangkok, Thailand. December 12-13, 2016
 • The 18TH UNESCO-APEID International Conference 2016. In Pursuit of Quality Education: The Past, Present and Future. October 26-28, 2016
 • Payap University Research Symposium 2017, Chiang Mai, Thailand. February 10, 2016
 • The 3rd National Conference on Management and Higher Education. Theme: Emerging Trends in Business Management and Higher Education. Bangkok, Thailand: Stamford International University Stamford. October 26, 2015
 • The international conference on “Thailand Moving Forward: Economic reforms under the interim government”,The Nation Newspaper and The Asian Wall Street Journal, Dusit Thani, Bangkok, Thailand. February 3, 2015
 • BOT Symposium 2014: Rethinking Finance for Sustainable Growth. Bank of Thailand, Bangkok, Thailand.
 • Economic Seminar 2014: Financial Inclusion Financial Regulation and Financial Education in Thailand, Bank of Thailand, Bangkok, Thailand. August 15, 2014

  

AWARD/SCHOLARSHIP

 • Graduate PYU Scholarship, Whitworth College, WA and University of Arkansas at Little Rock, AR , USA (1993-1994)
 • United Board Fellows Program, United Board for Christian Higher Education in Asia, International Christian University, Japan and Augustana  College, USA, 2002-2003

 

WORK EXPERIENCE

 • 1990-1992: A Financial Analysis, Citibank N.A.(Thailand)
 • Since January 1995: A lecturer, Faculty of Accountancy Finance and Banking, Payap University, Thailand.

 

SPECIALIZATION / INTERESTS

 •  Equity, Race, International student and Ethnicity in Higher Education, Multicultural education, Educational policy, Personal finance, Qualitative Research, Investment

 

102