หน้าหลัก      ผังการให้บริการของคณะฯ

ประกาศคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

เรื่อง ผังการให้บริการของคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึง คณะฯ จึงขอแจ้งข้อมูลสถานที่ และผู้รับผิดชอบในงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษารับทราบโดยทั่วกัน

        การบริการโดยคณะฯ

1.งานเอกสารของคณะฯ ติดต่อคุณไพรินทร์ กล่อมอยู่เกต สำนักงานคณบดีฯ ชั้น 2 ห้อง CH217
2.งานด้านไอทีต่าง ๆ ติดต่อคุณปรียาวาจ คำหอมกุล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง CH211-2
3.งานเรื่องทุนการศึกษา

•   นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  ติดต่อหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี ห้อง CH205
•   นักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ติดต่อรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการเงิน ห้อง CH216
•   นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิตัลและเทคโนโลยีทางการเงิน ติดต่อรักษาการ  หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน ห้อง CH216
•   นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ติดต่อรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ห้อง CH105

4.  การบริการข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ เช่น การจัดกิจกรรมฯ ประกาศหางาน (บช.1.5.2-2) ฯลฯ สามารถติดตามได้จาก facebook คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์และการเงิน รวมทั้งเฟสบุ๊คสาขาวิชาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเฟสบุ๊คของสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสาขาวิชาการเงิน


การบริการโดยมหาวิทยาลัย

1.     งานด้านทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ติดต่อพี่ทศกับพี่มิลค์ อาคารพันธกร ห้อง 103

2.     งานด้านกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ อาคารพันธกร ห้อง 104

3.     งานด้านศิลปวัฒนธรรมและนักศึกษาวิชาทหาร อาคารพันธกร ติดต่อคุณวรวรรณ ขัตจินะ ห้อง 105

4.     งานด้านอนามัย ติดต่อสุคณธกิตร วงค์ประภารัตน์ อาคารพันธกร ห้อง 107

5.     งานทะเบียนต่าง ๆ อาคารปัญญาจารย์

6.     งานด้านวิชาการ อาคารปัญญาจารย์

7.     งานด้านไอที (ขอรหัสผ่านอินเตอร์เน็ต อีเมลฯลฯ) ติดต่อได้ที่ชั้น 2 อาคารวิวรณ์

 

102