หน้าหลัก      อาจารย์ ดร. วัลภา วงศ์จันทร์


อาจารย์ ดร. วัลภา  วงศ์จันทร์

รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
ผู้บริหารช่วยสอน ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 0-5385-1478  ต่อ 429, 7660

Email  vanlapa_v@payap.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา (Qualifications)

ปริญญาเอก

 • Doctor of Business Administration

ปริญญาโท

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) : Master of Business Administration

ปริญญาตรี

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. การเงินและการธนาคาร) : Bachelor of Business Administration (Finance and Banking)

รายวิชาที่สนใจ (Teaching interests)  

 • การวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis)
 • การเงินระหว่างประเทศ (International Finance)
 • การสัมมนาทางการเงินและการธนาคาร และการลงทุน (Seminar in Finance and Banking and Investment)
 • การเงินธุรกิจ (Business Finance)
 • การจัดการทางการเงิน (Financial Management)

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (Subjects currently teaching)  

 • การวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis)
 • การเงินระหว่างประเทศ (International Finance)
 • การสัมมนาทางการเงินและการธนาคาร และการลงทุน (Seminar in Finance and Banking and Investment)
 • การจัดการทางการเงิน (Business Finance and Financial Management)

งานวิจัยที่สนใจ (Research interests) 

 • การวิเคราะห์ทางการเงินบริษัท (Corporate Financial analysis)
 • การใช้เครื่องมือทางการเงินในการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (The use of financial instruments for managing currency risk)
 • การวางแผนการเงินส่วนบุคคล (Personal financial planning)

งานวิจัยที่ได้รับทุนการวิจัย  (Research Grants)  

 • 2557  การศึกษาและหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของการพัฒนาการบริหารรายได้ในการปฎิบัติงานประจำของธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนทุนวิจัย โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • 2556   การศึกษาการได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ความรู้ เจตคติ และความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่: กรณีศึกษาคณะบัญชี  การเงินและการธนาคาร สนับสนุนทุนวิจัย โดย สำนักวิจัย  มหาวิทยาลัยพายัพ

ผลงานวิจัยชั้นเรียน

 • 2556      ความพึงพอใจของนักศึกษารายวิชา การเงินระหว่างประเทศ (กง.422) ที่มีต่อการจัดการเรียนการการสอนแบบร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สนับสนุนทุนวิจัย โดย สโมสรอาจารย์  มหาวิทยาลัยพายัพ
 • 2555      ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา รายวิชา การเงินระหว่างประเทศ  (กง.422) สนับสนุนทุนวิจัย โดย สโมสรอาจารย์  มหาวิทยาลัยพายัพ

Publication

 • Boulter, Terry and Wongchan, Vanlapa (2013) Thai hedging practices post-Asian financial crisis, Review of pacific basin    financial markets and policies, vol. 16, no. 1, pp. 1-21, World Scientific Publishing, Singapore

Conference: Research Papers

 • วัลภา  วงศ์จันทร์ และคณะ (2558) การศึกษาศักยภาพของการพัฒนาการบริหารรายได้ในการปฎิบัติงานประจำของธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่.  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ โครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ
 • Roberts, Hanno and Wongchan, Vanlapa (2012) Revenue Management as an Emergent Management Routine. Paper presented at the 17th Conference of the Asian-Pacific Decision Science Institute (APDSI), Chiang Mai, Thailand.
 • Roberts, Hanno and Wongchan, Vanlapa. (2012) Revenue Management as an Emergent Management Routine: a research proposal. Paper presented at the 4th Asian  Management and Entrepreneurship Workshop, organized by the European Institute  for Advanced Studies in Management (EIASM), Brussels, Belgium.
 • Wongchan, Vanlapa and Boulter, Terry (2010) Thai hedging practices : post Asian financial crisis, Paper presented at The Asian Business and Management Conference : Conference proceedings 2010, pp. 628-644, iafor, Kitanagoya, Japan

 

102