หน้าหลัก      ผศ.ดร.ธีราลักษณ์ สัจจะวาที


ผศ.ดร.ธีราลักษณ์  สัจจะวาที

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)      053-241-255 ext 429

Email   :   theeralaks@yahoo.com

theeralak_s@payap.ac.th

 

คุณวุฒิการศึกษา (Qualifications)

ปริญญาเอก

 • Doctor of Business Administration (DBA) (Finance)

ปริญญาโท

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) : Master of Business Administration (MBA)

ปริญญาตรี

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) : Bachelor of Business Administration (BBA)
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ดุริยศิลป์) (ศศ.บ.) : Bachelor of Art (Music)

รายวิชาที่สนใจ (Teaching interests) และ รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (Subjects currently teaching)

 • การลงทุน (Investments)
 • การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
 • อนุพันธ์ทางการเงิน (Derivatives)
 • การวิเคราะห์ตราสารทุน (Equity Analysis)
 • การจัดการทางการเงิน (Financial Management)
 • การวิจัยทางการเงิน การธนาคารและการลงทุน

 งานวิจัยที่สนใจ (Research interests) 

 • Satjawathee, T. Lonkani, R. and Changchit, C. (2012). Market Price Effects of Business Contracting. Research Working Paper No. 268, Payap University. (Payap University Granted)

WORKING PAPERS

 • Satjawathee, T. and Jegasothy, K. (2007). Selectivity and Market Timing Performance of Equity Funds in Thailand. Research Working Paper No. 207, Payap University. (Payap University Granted)
 • ผลการดำเนินงานของกองทุน, ผลตอบแทนและความเสี่ยง, ความมีประสิทธิภาพของตลาด, ตัวแบบการตั้งราคาหลักทรัพย์, ตลาดทุน
  Mutual Fund Performance, Risk and Return, Market Efficiency, Asset Pricing Model, Capital Market

CONFERENCE

2012

 • International Academy of Business and Economics (IABE -2012), Las Vegas, USA, 14-17 October 2012, paper: ‘’Announcement Effects of Winning Business Contracts for Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand’ (with Chuleeporn Changchit and Ravi Lonkani)
 • The Clute Institute 2012 Bangkok International Academic Conference, Bangkok, Thailand, 12-14 March 2012, paper: ‘Market Price Effects of Business Contracting in Thailand’ (with Chuleeporn Changchit and Ravi Lonkani)

2010

 • IntellectBase International Consortium (IIC) 2010 Academic Conference, Las Vegas, USA, 16-18 December 2010, paper (proposal) ‘Market Price Effect of Business Contracting in Thailand’ (with Ravi Lonkani, and Chuleeporn Changchit)

2007

 • 12th Finsia-Melbourne Centre for Financial Studies Banking and Finance Conference, Melbourne Australia, 24-25 September 2007, paper: ‘Market Timing and Fund Selection Performance in a Developing Country’s Fund Industry: Thailand’s Equity Fund Case’ (with Kandiah Jegasothy)

2005

 • 2005 Business & Economics Society International Conference, Flagstaff, Arizona, USA., 24-25 July 2005, paper: ‘Evaluation of the Joint Behavior of Performance and Risk in the Thailand Equity Fund Market’ (with Kandiah Jegasothy and John Tippet)
 • 13th Conference on the Theories and Practices of Securities and Finance Markets, National Sun Yat-sen University, Kaohsiung, Taiwan, 16-17 December 2005, paper: ‘The performance persistence of equity funds in Thailand’ (with Geoffrey George and Kandiah Jegasothy)

 การตีพิมพ์ บทความวิชาการและบทความวิจัย (Publications)

 • Jegasothy, K., Tippet, J. and Satjawathee. T. (2005). Analysis of the Performance of Thailand’s Equity Fund Industry, 1992-2000. Asian Profile Journal, 33 (5), 455-469.
 • Jegasothy, K., Tippet, J. and Satjawathee. T. (2005). Evaluation of the Joint Behavior of Performance and Risk in the Thailand Equity Fund Market, Global Business & Economics Anthology, (Dec.), 354-361.
 • Jegasothy, K., and Satjawathee. T. (2008). Fund Performance Persistence: Thailand Equity Funds Analysis’, Asian Profile Journal, 36 (5), 507-520.
 • Longani, R., Changchit, C. and Satjawathee, T.,(2012). Examining of the Effects of Business Contract Announcements on Stock Prices in Thailand. International Research Journal of Finance & Economic. 93, 67-83.
 • Longani, R., Satjawathee, T. and Jeagasothy, J., (2013). Selectivity and Market Timing Performance in a Developing Country’s Fund Industry: Thai Equity Funds Case. Journal of Applied Finance and Banking, 3, 89-108.
 • Theeralak Satjawathee. (2014). Market Timing Performance. Suthiparithat Journal. 28 (85), 22-44. (Thai Language)
  (ธีราลักษณ์ สัจจะวาที. (2557). ผลการดำเนินงานจากการจับจังหวะเวลาการลงทุน. วารสารสุทธิปริทัศน์. ปีที่ 28. ฉบับที่ 85. หน้า 22-24.)

CONFERENCE PUBLICATION

 • Jegasothy, K., and Satjawathee. T. (2007). Market Timing and Fund Selection Performance in a Developing Country’s Fund Industry: Thailand’s Equity Fund Case, 2007 Oxford Business & Economics Conference Program, 24-27 June 2007, St Hugh’s College, Oxford University, Oxford UK, p. 27. (Conference Program).

 

102