หน้าหลัก      ผู้ช่วยศาสตราจารย์.อัยย์ญาดา คารวรัตนพิเชฐ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์.อัยย์ญาดา คารวรัตนพิเชฐ

หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)       053-241-255 ext 429

Email : ratchaneekornwongchan@gmail.com

 

 

คุณวุฒิการศึกษา (Qualifications)

ปริญญาโท

 • เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยพายัพ

 รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (Subjects currently teaching) 

 • การจัดการการเงินส่วนบุคคล : PERSONAL FINANCE  MANAGEMENT
 • การเงิน การธนาคาร และตลาดการเงิน : MONEY BANKING AND FINANCIAL MARKET
 • การจัดการหนี้สินและทุน : LIABILITY AND EQUITY MANAGEMENT
 • สัมมนาทางการเงิน การธนาคารและการลงทุน : SEMINAR IN FINANCE BANKING AND INVESTMENT
 • การวางแผนประกันภัย : INSURANCE PLANNING

ปัจจุบัน

 • ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการเงินและการธนาคาร
 • เคยได้รับทุน SET  U-NET  Fellowship  จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลงานทางวิชาการ

 • หนังสือการบริหารการเงินส่วนบุคคล อำนวยการผลิต โดยฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • พัฒนาหลักสูตรวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner) ชุดการวางแผนการประกันภัย, ชุดการวางแผนการลงทุน ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • งานวิจัยชั้นเรียนเรื่อง ผลของการเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคลที่มีต่อความตระหนักในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาในชั้นเรียน
 • เอกสารประกอบการสอนวิชาการเงินธุรกิจ
 • เอกสารประกอบการสอนวิชาการเงินการธนาคารและตลาดการเงิน
 • เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการหนิ้สินและทุน
 • เอกสารประกอบการสอนวิชาการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

ประวัติการเป็นวิทยากร

 • วิทยากรระดับ Platinum  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSI Volunteer Platinum Level   :   Thailand Securities   Institute The Stock  Exchange of Thailand
  บรรยายหลักสูตรต่างๆให้กับสถาบันการศึกษา  สถาบันการเงิน  กรมการแพทย์  กรมสรรพากร  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เป็นต้น  หลักสูตรที่เคยบรรยาย  เช่น ….
 • วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (Association of Thai Securities Companies :ATI)
 • บรรยายหลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
 • บรรยายหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
 • พัฒนาหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์3. วิทยากร
 • วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

ใบอนุญาต (Licenses)  (ถ้ามี)  เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี  ใบอนุญาตหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ เป็นต้น

 • ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
 • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต

 

102