หน้าหลัก      อาจารย์สนธยา เอี่ยมซิ้ว


อาจารย์สนธยา เอี่ยมซิ้ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) : 0-5385-1478 ต่อ 430

Email : eamsilk@gmail.com

 

 

คุณวุฒิการศึกษา (Qualifications)

ปริญญาโท 

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต แขนงวิชา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี :  Master of Science (Accounting Information systems)

ปริญญาตรี   

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) : Bachelor of Business Administration (Accounting)
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) : Bachelor of Science ( Computer Science)

รายวิชาที่สนใจ (Teaching interests)

  • การภาษีอากร1 (TAXATION I)
  • การภาษีอากร 2 (TAXATION II)
  • การควบคุมและการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ (COMPUTER ACCOUNTING SYSTEM CONTROL AND AUDIT)

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (Subjects currently teaching)

  • การควบคุมและการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ (COMPUTER ACCOUNTING SYSTEM CONTROL AND AUDIT)
  • โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (Package Software for Accounting)
  • การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ (FINANCIAL REPORTS AND ANALYSIS)
  • การภาษีอากร 2 (TAXATION II)

 

102