หน้าหลัก      อาจารย์สุดปราณี มณีศรี


อาจารย์สุดปราณี   มณีศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

โทรศัพท์  086-4316697 ,  081-2895129

Email : ravirojaudit@hotmail.com

 

 

คุณวุฒิการศึกษา (Qualifications)

ปริญญาโท

  • บัญชีมหาบัณฑิต  ( บช.ม. ) : Master  of  Accountancy  ( M.Acc. )
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( บธ.ม. ) : Master  of  Business  Administration ( M.B.A. )

ปริญญาตรี

  • บัญชีบัณฑิต  ( บช.บ. ) : Bachelor  of  Accountancy  ( B.Acc. )
  • นิติศาสตร์บัณฑิต  ( น.บ. ) : Bachelor  of  Laws  ( LL.B. )

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (Subjects currently teaching)  โปรดระบุชื่อรายวิชา

  • การสอบบัญชี (Auditing)
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิชาชีพ (Law  Related  To  Accounting)

 ใบอนุญาต (Licenses)

  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified  Public Accountant)
  • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax  auditors)
  • ทนายความ (Attorney)

 

102