หน้าหลัก      อาจารย์สมเกียรติ์ อินตาวงค์


อาจารย์สมเกียรติ์ อินตาวงค์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) : 0-5385-1478 ต่อ 430

Email : somkiat@payap.ac.th

 

 

คุณวุฒิการศึกษา (Qualifications)

ปริญญาโท

บัญชีมหาบัณฑิต  (บช.ม.) : Master of Accounting  (M.Acc.)

ปริญญาตรี

บัญชีบัณฑิต  (บช.บ.) : Bachelor of Accountancy (B.A.)

รายวิชาที่สนใจ (Teaching interests)  

 • หลักการบัญชี 1 (PRINCIPLES OF ACCOUNTING I)
 • หลักการบัญชี 2 (PRINCIPLES OF ACCOUNTING II)
 • การบัญชีขั้นกลาง 1 (INTERMEDIATE ACCOUNTING I)
 • การบัญชีขั้นกลาง 2 (INTERMEDIATE ACCOUNTING II)
 • การบัญชีห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด (ACCOUNTING FOR PARTNERSHIP AND COMPANY LIMITED)
 • การภาษีอากร 1 (TAXATION I)
 • การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ (FINANCIAL REPORTS AND ANALYSIS)

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (Subjects currently teaching)  

 • หลักการบัญชี 1 (PRINCIPLES OF ACCOUNTING I)
 • การบัญชีห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด (ACCOUNTING FOR PARTNERSHIP AND COMPANY LIMITED)
 • การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ (FINANCIAL REPORTS AND ANALYSIS)

งานวิจัยที่ได้รับทุนการวิจัย  (Research Grants)  (ถ้ามี)  โปรดระบุ ชื่อโครงการวิจัย และแหล่งทุนวิจัย

 • การเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบการจัดการเกี่ยวกับการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์และหลักการกำหนดราคาสินค้าแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร: วิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอสันทรายและอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
  แหล่งทุนวิจัย จาก เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.)
  The Strengthening in the Managerial System of Cost Accounting and the Principles in Price Fixing of Agricultural Products of Housewife Group in San Sai and Doi Saket Districts, Chiang Mai, Province
  Research Funding from UNRN : Upper Northern Research Administration Network

 

102