หน้าหลัก      อาจารย์ชีวพร อินแสง


อาจารย์ชีวพร  อินแสง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) : 0-5385-1478 ต่อ 427

Email :  c_insaeng@hotmail.com

 

 

คุณวุฒิการศึกษา (Qualifications)

ปริญญาโท

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์ทางการเงิน : วท.ม. (การวิเคราะห์ทางการเงิน)

ปริญญาตรี

  • บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

รายวิชาที่สนใจ (Teaching interests) 

  • รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์  (Financial Statements and Analysis)

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (Subjects currently teaching)  

  • รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ (Financial Statements and Analysis)
  • การบัญชีหนี้สินและส่วนของเจ้าของ (Liabilities and Equity Accounting)
  • ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี (English for Accountants)

 

102