หน้าหลัก      อาจารย์พลับพลึง พวงธนะสาร


อาจารย์พลับพลึง  พวงธนะสาร


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 053 – 241255 ต่อ 427

Email : plubpeungp@gmail.com

 

 

คุณวุฒิการศึกษา (Qualifications)

ปริญญาโท

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

ปริญญาตรี

  • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) : BACHAELOR OF ACCOUNTANCY

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (Subjects currently teaching) 

  • การบัญชีขั้นกลาง 1 (INTERMIDIATE ACCOUNTING I)
  • การบัญชีขั้นกลาง 2 (INTERMIDIATE ACCOUNTING II)

 

102