หน้าหลัก      อาจารย์ธวัลรัตน์ เชื้อวงศ์บุญ


อาจารย์ธวัลรัตน์ เชื้อวงศ์บุญ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) :  0-5385-1478 ต่อ 427

Email: Tawonrat.c@gmail.com

 

 

คุณวุฒิการศึกษา (Qualifications)

ปริญญาโท

  • บัญชีมหาบัณฑิต : Master of Accountancy

ปริญญาตรี

  • บัญชีบัณฑิต : Bachelor of Accounting

รายวิชาที่สนใจ (Teaching interests) 

  • การภาษีอากร (Taxation)

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (Subjects currently teaching)

  • การภาษีอากร (Taxation)
  • หลักการบัญชีเบื้องต้น (Principle of Accounting)

งานวิจัยที่ได้รับทุนการวิจัย  (Research Grants) แหล่งทุนวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ

  • ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการเสียภาษี ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่
  • การสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพายัพในปีการศึกษา 2558
  • อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพายัพและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการ

การตีพิมพ์ บทความวิชาการและบทความวิจัย (Publications)

  • ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการเสียภาษี ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ (Proceedings and Oral Presentation ) Thailand Research Symposium 2010 By National Research Council of Thailand ZNRCT)

 

102