หน้าหลัก      อาจารย์พามดา ชูวุฒยากร


อาจารย์พามดา ชูวุฒยากร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)   053 – 241255 ต่อ 428

Email :  b_pamada@yahoo.com
               b_pamada@hotmail.com

 

คุณวุฒิการศึกษา (Qualifications)

ปริญญาโท

 • บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) : Master of Accounting  (M.Acc.)

 ปริญญาตรี

 • บัญชีบัณฑิต  (บช.บ.) : Bachelor of Accountancy (B.A.)

รายวิชาที่สนใจ (Teaching interests) 

 • การบัญชีชั้นสูง 2 (Advanced Accounting II)
 • การบัญชีรัฐบาล (Governmental Accounting)
 • หลักการบัญชี 1 (Principles of Accounting I)
 • หลักการบัญชี 2 (Principles of Accounting II)
 • ธรรมภิบาลและจริยธรรมวิชาชีพ (Corporate Governance And Professional Ethics)

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (Subjects currently teaching)

 • การบัญชีชั้นสูง 2 (Advanced Accounting II)
 • การบัญชีรัฐบาล (Governmental Accounting)
 • หลักการบัญชี 1 (Principles of Accounting I)
 • หลักการบัญชี 2 (Principles of Accounting II)

 

102