หน้าหลัก      ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล พงษ์กลาง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล  พงษ์กลาง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

 

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)   053 – 241255 ต่อ 432

Email : p_pmay@yahoo.com

 

คุณวุฒิการศึกษา (Qualifications)

ปริญญาโท

 • บัญชีมหาบัณฑิต  (บช.ม.) : Master of Accounting  (M.Acc.)

ปริญญาตรี

 • บัญชีบัณฑิต  (บช.บ.) : Bachelor of Accountancy (B.A.)

รายวิชาที่สนใจ (Teaching interests)

 • หลักการบัญชี 1 (Principles of Accounting I)
 • หลักการบัญชี 2 (Principles of Accounting II)
 • การบัญชีสำหรับธุรกิจ (Accounting for Business)
 • การบัญชีต้นทุน 1 (Cost Accounting I)
 • การบัญชีต้นทุน 2 (Cost Accounting II)
 • การบัญชีเพื่อการจัดการ (Management for Accounting)
 • สัมมนาทางการบัญชี (Seminar in Accounting)

 
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (Subjects currently teaching)

 • หลักการบัญชี 1 (Principles of Accounting I)
 • หลักการบัญชี 2 (Principles of Accounting II)
 • การบัญชีสำหรับธุรกิจ (Accounting for Business)
 • การบัญชีต้นทุน 1 (Cost Accounting I)
 • การบัญชีต้นทุน 2 (Cost Accounting II)
 • การบัญชีเพื่อการจัดการ (Management for Accounting)
 • สัมมนาทางการบัญชี (Seminar in Accounting)

 
งานวิจัยที่ได้รับทุนการวิจัย  (Research Grants)  (ถ้ามี)  โปรดระบุ ชื่อโครงการวิจัย และแหล่งทุนวิจัย

 • การสำรวจการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่
 • การศึกษาระบบบัญชีของคริสตจักรท้องถิ่นสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง
 • การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารต้นทุนการผลิตของการปลูกข้าว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
 • ผลของการใช้ประโยชน์จากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e – Courseware) ในรายวิชาการบัญชีต้นทุน (บช. 323) 
 • การออกแบบระบบการควบคุมภายในของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรม ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • การพัฒนาศักยภาพด้านบัญชีการเงินของคริสตจักรท้องถิ่น เขตอภิบาลที่ 1 คริสตจักรภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย
 • การควบคุมภายในของคริสตจักรห้วยแก้ว สังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย  

 
การตีพิมพ์ บทความวิชาการและบทความวิจัย (Publications)  (ถ้ามี) โปรดใช้วิธีการเขียนบรรณานุกรม  APA Style 6th Edition

 • พิกุล  พงษ์กลาง. (2553). การสำรวจการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 5 (มีนาคม). หน้า 23 – 36.
   
 • พิกุล พงษ์กลาง. (2554). การศึกษาระบบบัญชีของคริสตจักรท้องถิ่นสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น. ปีที่ 4 (พฤษภาคม). หน้า 61 – 70.
   
 • พิกุล พงษ์กลาง. (2559). การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารต้นทุนการผลิตของการปลูกข้าว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน). หน้า 102 – 117.
 • พิกุล พงษ์กลาง. (2559). แนวทางการลดต้นทุนผลิตของการปลูกข้าว. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 13 (ธันวาคม). หน้า 17 -26.
 • พิกุล พงษ์กลาง. (2560). การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการผลิตของการปลูกข้าว กลุ่มวิสาหกิจฃุมชนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2(เมษายน- มิถุนายน). หน้า 154-162.
 • พิกุล พงษ์กลาง. (2560). ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการผลิตข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลออนใต้ อำเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. เชียงใหม่ : เครือข่ายการบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม). หน้า 240-259.
 • พิกุล พงษ์กลาง. (2561).การบัญชีกับคริสตจักรท้องถิ่น. วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ. ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน). หน้า 19-30.
 • พิกุล พงษ์กลาง. (2562).บทบาทของการบัญชีต้นทุนต่อการบริหาร. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม – มิถุนายน).
 • พิกุล พงษ์กลาง. (2562).การบริหารต้นทุนในยุค 4.0. วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย. ปีที่ 25ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน).

 

102