หน้าหลัก      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภา จงรักษ์สัตย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภา  จงรักษ์สัตย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) : 0-5385-1478  ต่อ 428

Email : wipa_chongruksut@yahoo.comคุณวุฒิการศึกษา (Qualifications)

ปริญญาเอก

 • ปรัชญาดุษฎีบันฑิต (บริหารธุรกิจ) ภาคภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy in Business Administration (English Program)

ปริญญาโท

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ : Master of Business Administration (MBA)
 • บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) สาขาวิชการบัญชี : Master of Accounting (M.ACC)

ปริญญาตรี

 • บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี : Bachelor of Accounting

รายวิชาที่สนใจ (Teaching interests)

 • การบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting)
 • การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning)

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (Subjects currently teaching)

 • การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)
 • สัมมนาทางการบัญชี (Seminar Accounting)
 • การวิเคราะห์และบริหารต้นทุน (Cost Analysis and Cost Management)

งานวิจัย (Research)

 • วิภา จงรักษ์สัตย์. (2556). “ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการใน
  ประเทศไทย” (Factors Influencing Corporate Social Responsibility
  Disclosure in Thailand)

งานวิจัยที่ได้รับทุนการวิจัย (Research Grants)

 • ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการในประเทศไทย
  (Factors Influencing Corporate Social Responsibility Disclosure in Thailand)
  สนับสนุนโดย : มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ รายงานวิจัยฉบับที่ 302

การตีพิมพ์ บทความวิชาการและบทความวิจัย (Publications)

 • วิภา จงรักษ์สัตย์. (2558). วัฒนธรรมองค์กรและการใช้นวัตกรรมทางบัญชีบริหารในประเทศ
  ไทย. RU International Journal. 3(1), 113-125.
  Chongruksut, W. (2009). Organization Culture and the Use of Management
  Accounting Innovations in Thailand. RU International Journal. 3(1),
  113-125.
 • วิภา จงรักษ์สัตย์. (2552). การใช้นวัตกรรมทางบัญชีบริหารในประเทศไทย. วารสาร
  มหาวิทยาลัยพายัพ. 20 (2), 220-231.
  Chongruksut, W. (2009). The Use of Management Accounting Innovations in
  Thailand. Payap University Journal. 20 (2), 220-231.
 • วิภา จงรักษ์สัตย์. (2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
  กิจการในประเทศไทย. วิทยาสารเกษตรศาสตร์(สาขาสังคมศาสตร์). 36 (2), 230-243.
  Chongruksut, W. (2015). Factors Influencing Corporate Social Responsibility
  Disclosure in Thailand. Kasetsart Journal Social Sciences. 36 (2), 230-
  243.
 • วิภา จงรักษ์สัตย์. (2559). การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการใน
  ประเทศไทย.วารสารศรีนครรินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 8(15).
  Chongruksut, W. (2016). Corporate Social Responsibility disclosure in Thailand.
  Srinakharinwirot Research and Development Journal of Humanities
  and Social Sciences. 8(15).

 

102