หน้าหลัก      รองศาสตราจารย์บุษบา อารีย์


รองศาสตราจารย์บุษบา  อารีย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) :  053-241-255 ต่อ 432

Email: baree_a@hotmail.com / bussaba_a@payap.ac.th

 

 

คุณวุฒิการศึกษา (Qualifications)

ปริญญาโท

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) : Master Degree of Business Administration (MBA)

ปริญญาตรี

 • บัญชีบัณฑิต (บช.บ) : Bachelor of Accountancy Program (Accounting)

รายวิชาที่สนใจ (Teaching interests) 

 • ธรรมาภิบาลและจริยธรรมวิชาชีพ (Good Governance  and Ethics for Professional)

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (Subjects currently teaching)

 • การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)
 • ธรรมาภิบาลและจริยธรรมวิชาชีพ (Good Governance  and Ethics for Professional)

รายวัล (Awards)

 • ปี 2557 ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2557
  Award Researcher  Payap University  (Academic year 2015)
 • ปี 2555 ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยายในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2555 เรื่อง “ แนวทางการบริหารต้นทุนการผลิตในการปลูกยางพารา: พืชทางเลือกของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตำบงเมืองนะ  อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ” การประชุมวิชาการระดับชาติ(Proceedings) เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาประจำปี 2555  เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2555 ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติ  โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.)

งานวิจัยที่สนใจ (Research interests) 

 • งานวิจัยเชิงคุณภาพ และงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative and Qualitative Research)
 • งานวิจัยประยุกต์

งานวิจัยที่ได้รับทุนการวิจัย  (Research Grants)

 • แนวทางการจัดการผลผลิตยางพาราของกลุ่มเกษตรกกรตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งทุน  สำนักงานสนับสนุนการทำวิจัย ฝ่ายวิจัยเชิงพื้นที่ (สกว.)

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

ปี พ.ศ. 2555

 • เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการบริหารต้นทุนเพื่อการจัดการของกลุ่มผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลหนองป่าครั่ง  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยพายัพ

ปี พ.ศ. 2554

 • เรื่อง  การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มรายได้ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทุนอุดหนุนจากเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ปี พ.ศ. 2552

 • เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตในการปลูกยางพาราที่เหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่” ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานสนับสนุนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (สกว.)

ปี พ.ศ. 2549

 • เรื่อง “ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ ระหว่างการใช้ระบบจัดการ การเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Wizlearn กับการเรียนแบบปกติ” ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยพายัพ

ปี พ.ศ. 2544

 • เรื่อง “ศึกษาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนบน” ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยพายัพ

ปี พ.ศ. 2529

 • เรื่อง “การประเมินผลงานของหัวหน้างานระดับกลาง และระดับต้น ในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ในประเทศไทย”

การตีพิมพ์ บทความวิชาการและบทความวิจัย (Publications)

 • วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพโดยใช้เทคนิคบัญชีบริหารเพื่อเพิ่มรายได้ ของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บ้านโป่งอาง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2557 หน้า 49-61
  คำสำคัญ : การพัฒนาศักยภาพ  เทคนิคบัญชีบริหาร  เพิ่มรายได้  วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
  ผู้เขียน : บุษบา อารีย์ ประเวทน์ แสนยอง และอุดม อมยิ้ม
 • บทความวิจัย ชื่อผลงาน วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ เรื่อง “แนวทางการบริหารต้นทุนการผลิตในการปลูกยางพารา: พืชทางเลือกของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม – มิถุนายน 2555 ISSN 1906-3628

 

102