หน้าหลัก      อาจารย์ศุภชัย บุญธีรารักษ์


อาจารย์ศุภชัย  บุญธีรารักษ์

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) : 0-5385-1478 ต่อ 432

Email : spc201@gmail.com

 

 

คุณวุฒิการศึกษา (Qualifications)

ปริญญาโท 

 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต แขนงวิชา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี :  Master of Science (Accounting Information systems)
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : Master of Business Administration

ปริญญาตรี   

 • บัญชีบัณฑิต : Bachelor of Accounting

รายวิชาที่สนใจ (Teaching interests)

 • ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information Systems)
 • การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)
 • การบัญชีสำหรับธุรกิจ (Accounting For Business)

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (Subjects currently teaching)

 • ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information Systems)
 • โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (Package Software for Accounting)

งานวิจัยที่สนใจ (Research interests) 

 • ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

 งานวิจัยที่ได้รับทุนการวิจัย  (Research Grants) 

 • แนวทางการจัดการผลผลติยางพาราของกลุ่มเกษตรกร ตำบลเมืองนะ อ.เชียงดาว   จังหวัดเชียงใหม่
  โดยได้รับทุนจาก สกว.

 

102