หน้าหลัก      อาจารย์ ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์


อาจารย์ ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 053 – 241255 ต่อ 427

Email  : prapawon@gmail.com

 

คุณวุฒิการศึกษา (Qualifications)

  • บัญชีมหาบัณฑิต : Master of Accountancy
  • บัญชีบัณฑิต : Bachelor of Accountancy

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (Subjects currently teaching)  

  • การบัญชีสำหรับธุรกิจ
  • โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานบัญชี
  • การบัญชีขั้นกลาง 2
  • การบัญชีชั้นสูง 1
  • ภาษาอังกฤษ

 

102