หน้าหลัก      อาจารย์รัตติกาล กันทาปวง


อาจารย์รัตติกาล กันทาปวง

ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) : 0-5385-1478 ต่อ 429

Email : name_rookie@hotmail.com

 

คุณวุฒิการศึกษา (Qualifications)

ปริญญาโท

  • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต : Master of Economics Program

ปริญญาตรี

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร : Bachelor of Business Administration Program in Finance and banking

รายวิชาที่สนใจ (Teaching interests)

  • การวิเคราะห์หลักทรัพย์ ( Fundamental Analysis )
  • การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค ( Technical Analysis )

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (Subjects currently teaching)

  • สถาบันการเงิน   ( 1. Financial Institutions )
  • การจัดการสินเชื่อ ( 2. Credit Management )
  • การเงินธุรกิจ ( 3. Business Finance )

ใบอนุญาต (Licenses)

  • หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (ตราสารทุน ตราสารหนี้ หน่วยลงทุน) ( Investment Consultant License )
  • นายหน้าประกันวินาศภัย ( non-life insurance broker license )
  • นายหน้าประกันชีวิต ( life insurance broker license )

 

102