หน้าหลัก      อาจารย์สุนิศา แซ่แต้


อาจารย์สุนิศา แซ่แต้

ประธานคณะกรรมการบริการวิชาการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) : 0-5385-1478 ต่อ 431

Email : sunisa_pyu@yahoo.com

 

คุณวุฒิการศึกษา (Qualifications)

ปริญญาโท

  • บัญชีมหาบัณฑิต : Master of Accountancy

ปริญญาตรี

  • บัญชีบัณฑิต : Bachelor of Accounting

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (Subjects currently teaching)

  • บัญชีต้นทุน 1 ( COST ACCOUNTING I )
  • บัญชีต้นทุน2 ( COST ACCOUNTING II )
  • การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ( INTERNAL CONTROL AND INTERNAL AUDIT )

ใบอนุญาต (Licenses)

  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ( CPA )
  • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ( TA )

 

102