หน้าหลัก      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิริยา จงรักษ์สัตย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิริยา จงรักษ์สัตย์

ประธานคณะกรรมการวิจัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) : 0-5385-1478  ต่อ 428

Email : wipa_chongruksut@yahoo.com

 

คุณวุฒิการศึกษา (Qualifications)

ปริญญาเอก

 • ปปรัชญาดุษฎีบันฑิต (การบัญชีและการเงิน) : Doctor of Philosophy (Accounting and Finance)

ปริญญาโท

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ : Master of Business Administration (MBA)

ปริญญาตรี

 • บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี : Bachelor of Accounting

รายวิชาที่สนใจ (Teaching interests)

 • วิธีวิจัยทางการบัญชี (Accounting Research Methodology)

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (Subjects currently teaching)

 • การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)
 • การบัญชีชั้นสูง 2 (Advanced Accounting II)
 • การบัญชีสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Accounting)

งานวิจัย (Research)

 • วิริยา จงรักษ์สัตย์. 2556. “การเปลี่ยนแปลงในระบบบัญชีบริหารในประเทศไทย”
  (Management Accounting System Change in Thailand)

งานวิจัยที่ได้รับทุนการวิจัย (Research Grants)

 • การเปลี่ยนแปลงในระบบบัญชีบริหารในประเทศไทย ( Management Accounting System Change in Thailand ) แหล่งทุน มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่, รายงานวิจัยฉบับที่ 261

การตีพิมพ์ บทความวิชาการและบทความวิจัย (Publications)

 • วิริยา จงรักษ์สัตย์ และ Brooks, A.. (2005). การยอมรับและการใช้ระบบต้นทุนฐาน
  กิจกรรมในประเทศไทย. Asian Review of Accounting, 13(2), 1-17.
  Chongruksut, W. & Brooks, A. (2005). The Adoption and Implementation of
  Activity-Based Costing in Thailand . Asian Review of Accounting, 13(2), 1-17
 • วิริยา จงรักษ์สัตย์. (2556). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบบัญชี
  บริหารในประเทศไทย. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, 34(3), 440-455.
  Chongruksut, W. (2013). Factors Influencing Change in Management
  Accounting Systems in Thailand. Kasetsart Journal Social Sciences.
  34(3), 440-455.

 

102