หน้าหลัก      อาจารย์กัลป์ อุโฆษกิจ


อาจารย์กัลป์ อุโฆษกิจ

 

ประธานคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา

ประธานคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) : 0-5385-1478 ต่อ 427

Email : gunpyu@gmail.com

 

คุณวุฒิการศึกษา (Qualifications)

ปริญญาโท

  • บัญชีมหาบัณฑิต : Master of Accountancy

ปริญญาตรี

  • บัญชีบัณฑิต : Bachelor of Accounting

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (Subjects currently teaching)

  • หลักการบัญชี 1 ( PRINCIPLES OF ACCOUNTING I )
  • การบัญชีห้างหุ้นส่วน และบริษัท ( ACCOUNTING FOR PARTNERSHIP AND COMPANY LIMITED )
  • การบัญชีต้นทุน 1 ( COST ACCOUNTING I )
  • การบัญชีต้นทุน 2 ( COST ACCOUNTING II )
  • การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ( QUANTITATIVE ANALYSIS )

 

102