หน้าหลัก      อาจารย์ฐิติพร ฐิติจำเริญพร


อาจารย์ฐิติพร ฐิติจำเริญพร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) : 0-5385-1478 ต่อ 427

Email : kae25@hotmail.com

 

คุณวุฒิการศึกษา (Qualifications)

ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต : Master of Accountancy
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต : Bachelor of Accounting

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (Subjects currently teaching) โปรดระบุชื่อรายวิชา

  • การบัญชีชั้นสูง 1 ( ADVANCED ACCOUNTING I )
  • หลักการบัญชี 2 ( PRINCIPLES OF ACCOUNTING II )
  • การฝึกภาคปฏิบัติทางการบัญชี ( PRACTICUM IN ACCOUNTING )

 

102