หน้าหลัก      21th Century skills โดย อาจารย์ ดร.วัลภา วงศ์จันทร์

century21

บัณฑิตวิชาชีพบัญชี การเงินและการธนาคารแห่งศตวรรษที่ 21

อาจารย์ ดร.วัลภา วงศ์จันทร์
คณบดีคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

            ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะการเรียนรู้ที่มีความสำคัญ ที่จะต้องมีการออกแบบ กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการนำความรู้ที่ได้ศึกษามาไปใช้ในการปฏิบัติ และสามารถประยุกต์และต่อยอดในการทำงานได้ ทั้งนี้ทักษะในการเรียนรู้นั้นจะเกิดผลได้ดี จะต้องมีการฝึกฝนด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบันตลาดแรงงานได้ให้คุณค่ากับทักษะแห่งศตวรรษทื่ 21 และมักจะใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดศักยภาพของบุคคลที่จะเข้าทำงาน โดยพิจารณา 3R และ 4C ซึ่งองค์ประกอบ 3R ประกอบด้วย การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) สำหรับองค์ประกอบ 4C ประกอบด้วย ทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical thinking) ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) ทักษะการทำงานเป็นทีม (Collaboration) และทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creativity) นอกจากการพิจารณาข้างต้นแล้ว นี้ยังมีทักษะอื่นๆ ที่มีความสำคัญ ที่จะทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับตนเองยิ่งขึ้น ได้แก่ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันนี้โลกมีลักษณะหลอมรวมกันมากขึ้น ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ดังนั้นบัณฑิตยุคใหม่ จะต้องมีความเข้าใจ และมีทักษะในการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการปรับตัวเพื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง

century21_1                             century21_2

             คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตรวรรษที่ 21 ทั้งนี้ได้กำหนดให้เป็นเป้าหมายหลักในการจัดการศึกษา ผ่านกระบวนการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิต คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มีความพร้อมในการทำงานและประสบความสำเร็จในการทำงานในอนาคตต่อไป

century21_3

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ “การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ : 27 สิงหาคม 2559 จาก
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=38880&Key=news_research

 

102