หน้าหลัก      การเตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย อาจารย์ ดร.วัลภา

การเตรียมความพร้อมนักศึกษา คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ
เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อาจารย์ ดร.วัลภา วงศ์จันทร์
คณบดีคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

            จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) วิชาชีพบัญชีเป็นวิชาชีพหนึ่ง ที่อยู่ในข้อตกลงร่วมกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพบัญชี ภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจะมีการจดทะเบียนนักบัญชีอาเซียน ทั้งนี้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาเซียน ที่ได้รับการติดต่อจากต่างประเทศให้เข้าไปร่วมงานทางวิชาชีพบัญชี สามารถไปขึ้นทะเบียนกับองค์กรวิชาชีพบัญชีในประเทศนั้นๆ โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ภายในประเทศผู้รับเข้าทำงานและภายในประเทศไทยด้วย

นอกจากนี้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยังมีความร่วมมือด้านการเงิน ซึ่งได้แก่ การเปิดเสรีภาคธนาคารและการพัฒนาตลาดทุน สำหรับภาคธนาคารนั้น ธนาคารพาณิชย์ไทยหลายแห่งได้เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำธุรกรรมต่างๆ การเตรียมเครือข่ายบริการลูกค้าให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น โดยผ่านการขยายสาขาไปยังต่างประเทศ การเป็นพันธมิตรกับธนาคารท้องถิ่นในต่างประเทศ ตลอดจนการเข้าซื้อกิจการธนาคารต่างประเทศ สำหรับด้านการพัฒนาตลาดทุน ได้มีความร่วมมือการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์อาเซียน ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระบบการ ซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียน

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงจาก การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ทั้งนี้ธุรกิจต่างๆ จะมีโอกาสในการเลือกพนักงานได้มากขึ้น ดังนั้นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถหรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีประสบการณ์ในการทำงาน จะเป็นผู้ที่มีโอกาสสูง ในการได้ทำงานในองค์กรธุรกิจที่ตนเองสนใจ ดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร จะเน้นให้นักศึกษา เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงาน (Work- Based Learning) คือการเรียนเชิงทฤษฎีควบคู่ไปกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจและเชื่อมโยงจากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้ รวมทั้งมีการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยการสอดแทรกกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการใช้โปรแกรมต่างๆ ทั้งโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี โปรแกรมการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการวิเคราะห์ทางการเงิน อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะการทำงานร่วมกับเพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีความสุข

openhouse1          openhouse2

เอกสารอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “ASEAN Exchanges” [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ : 7 กันยายน 2558 จาก     http://www.set.or.th/th/asean_exchanges/asean_exchanges.html

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ “ผลกระทบของ AEC ที่มีต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” 2557 [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ : 7 กันยายน 2558 จาก http://www.fap.or.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539692067&Ntype=44

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย “AEC in Focus” 2555 [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 7 กันยายน 2558 จาก http://www.tlaa.org/2012/images/article/pdf/info_file_1_2012_08_20_143049.pdf

 

102