หน้าหลัก      บุคลากร

 ผศ.ดร.ธีราลักษณ์ สัจจะวาที
รักษาการคณบดีคณะบัญชี เศรษฐศาสตร์ และการเงิน

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการเงิน


อาจารย์ประภาวรรณ  ปุรณะพรรค์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ประสานงานคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา


อาจารย์ศุภชัย  บุญธีรารักษ์
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

 


ผศ. ดร.จิระ บุรีคำ
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


 


อาจารย์กัลป์  อุโฆษกิจ
ประธานคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา


ผศ. ดร.วิริยา  จงรักษ์สัตย์
ประธานคณะกรรมการวิจัย


อาจารย์สุนิศา แซ่แต้
ประธานคณะกรรมการบริการวิชาการ


อาจารย์ชีวพร  อินแสง
ประธานคณะกรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์


อาจารย์สมเกียรติ์  อินตาวงค์
ประธานคณะกรรมการ
ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


คุณปรียวาจ  คำหอมกุล

ประธานคณะกรรมการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี


รศ.บุษบา อารีย์


ผศ. ดร.วิภา  จงรักษ์สัตย์

อาจารย์ ดร.จุรี  วิชิตธนบดี

ผศ. ดร.วิริยา  จงรักษ์สัตย์

ผศ.พิกุล  พงษ์กลาง

อาจารย์พามดา  ชูวุฒยากร

อาจารย์ฐิติพร  ฐิติจำเริญพร

อาจารย์พลับพลึง  พวงธนะสาร

อาจารย์ธวัลรัตน์  เชื้อวงศ์บุญ

อาจารย์สมเกียรติ์  อินตาวงค์

อาจารย์ประภาวรรณ  ปุรณะพรรค์

อาจารย์กัลป์ อุโฆษกิจ

อาจารย์ศุภชัย  บุญธีรารักษ์

อาจารย์สุดปราณี  มณีศรี

อาจารย์สุนิศา  แซ่แต้

อาจารย์สนธยา  เอี่ยมซิ้ว

อาจารย์ศิรินณา  ศิรินภาพันธ์ 


อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


ผศ. ดร.จิระ บุรีคำ


ผศ.ปีณิต สุภากุล
อาจารย์พิเศษประจำสาขา


ผศ.ศุภโชค โกยดุลย์
อาจารย์พิเศษประจำสาขา


ผศ. ดร.กิจจา โตไพบูลย์


อาจารย์ ดร.กนกพร สัยยะสิทธิพานิชย์


อาจารย์วุฒิจุฬา คุณพัฒน์วัฒนา


อาจารย์พรเทพ กมลเพชร

   


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน


อาจารย์ อภิชา  อินสุวรรณ


ผศ.ดร.ธีราลักษณ์ สัจจะวาที

อาจารย์ ดร.รักษ์ พรหมปาลิต


อาจารย์ ดร.วัลภา วงค์จันทร์


ผศ.อัยย์ญาดา คารวรัตนพิเชฐ

อาจารย์วรุตม์ เกาศล

อาจารย์รัตติกาล  กันทาปวง

อาจารย์ชีวพร  อินแสง
 


ผู้บริหารช่วยสอน


อาจารย์ อภิชา  อินสุวรรณ
รักษาการอธิการบดี
ผู้บริหารช่วยสอนสาขาวิชาการเงิน


ผศ. ดร.กิจจา โตไพบูลย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพย์สิน
ผู้บริหารช่วยสอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


อาจารย์ ดร.กนกพร สัยยะสิทธิพานิชย์
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานหลักสูตร
ผู้บริหารช่วยสอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


อาจารย์วุฒิจุฬา คุณพัฒน์วัฒนา
หัวหน้ากลุ่มงานสหกิจศึกษา
ผู้บริหารช่วยสอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


เจ้าหน้าที่ประจำคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

คุณไพรินทร์  กล่อมอยู่เกตุ

เลขานุการคณะฯ

คุณปรียวาจ  คำหอมกุล

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร