หน้าหลัก      บุคลากร

 อาจารย์ อภิชา  อินสุวรรณ
คณบดีคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
อาจารย์ฐิติพร ฐิติจำเริญพร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ศุภชัย  บุญธีรารักษ์
หัวหน้าสาขาการบัญชี

ผศ.อัยย์ญาดา คารวรัตนพิเชฐ
หัวหน้าสาขาการเงินและการธนาคาร


อาจารย์กัลป์  อุโฆษกิจ
ประธานคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา


ผศ.ดร.วิริยา  จงรักษ์สัตย์
ประธานคณะกรรมการวิจัย


อาจารย์สุนิศา แซ่แต้
ประธานคณะกรรมการบริการวิชาการ


อาจารย์รัตติกาล  กันทาปวง
ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์


 


อาจารย์ประภาวรรณ  ปุรณะพรรค์
ผู้ประสานงานคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา


อาจารย์ชีวพร  อินแสง
ประธานคณะกรรมการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


อาจารย์ศิรินณา  ศิรินภาพันธ์
ประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
   


อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี


รศ.บุษบา อารีย์

 


อาจารย์วิริยา  แซ่หลี

 

อาจารย์ ดร.จุรี  วิชิตธนบดี

 

ผศ.ดร.วิภา  จงรักษ์สัตย์


 

ผศ.ดร.วิริยา  จงรักษ์สัตย์

 

อาจารย์สุปรียา มณีใส

 

อาจารย์พามดา  ชูวุฒยากร


 

อาจารย์ฐิติพร  ฐิติจำเริญพร


 

อาจารย์ธวัลรัตน์  เชื้อวงศ์บุญ


 

อาจารย์รักทัย ดำรงมณี


 

อาจารย์พลับพลึง  พวงธนะสาร


 

อาจารย์ประภาวรรณ  ปุรณะพรรค์


 

ผศ.พิกุล  พงษ์กลาง 

อาจารย์กัลป์ อุโฆษกิจ


 

อาจารย์สมเกียรติ์  อินตาวงค์


 

อาจารย์สุดปราณี  มณีศรี


 

อาจารย์สุนิศา  แซ่แต้


 

อาจารย์สนธยา  เอี่ยมซิ้ว


 

อาจารย์ศิรินณา  ศิรินภาพันธ์
   

 

อาจารย์ประจำสาขาการเงินและการธนาคาร


อาจารย์ ดร.รักษ์ พรหมปาลิต


 

ผศ.ดร.ธีราลักษณ์ สัจจะวาที


 

อาจารย์ ดร.วัลภา วงค์จันทร์


 

อาจารย์วรุตม์ เกาศล

อาจารย์รัตติกาล  กันทาปวง

อาจารย์ชีวพร  อินแสง

 

เจ้าหน้าที่ประจำคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

คุณไพรินทร์  กิติศรี

เลขานุการคณะฯ

คุณปรียวาจ  คำหอมกุล

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร