หน้าหลัก      ประวัติคณะฯ

ประวัติคณะฯ

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

 

                ปีการศึกษา 2520 ได้เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ ปีการศึกษา 2527 การเปิดสอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ได้ย้ายสังกัดจาก คณะสังคมศาสตร์ มาสังกัด คณะบริหารธุรกิจ และปีการศึกษา 2528 ได้มีการจัดตั้งคณะ โดยใช้ชื่อว่า “คณะบัญชีและการเงิน” โดยในปีการศึกษา 2528 นี้ ได้เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้นอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ทั้งนี้ทางคณะฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อคณะวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2531 ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ใช้ชื่อของคณะว่า “คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร” และได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน
ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานที่ผ่านมา ทางคณะฯ วิชาได้มีการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน สรุปได้ดังนี้

 

ในปีการศึกษา 2523

สาขา วิชาการบัญชีได้เปิดรับนักศึกษาต่อเนื่องจากอนุปริญญาโดยใช้การเทียบโอนวิชา จากหลักสูตร 4 ปี ต่อมาได้มีการจัดหลักสูตรแยกจากหลักสูตร 4 ปี ในปีการศึกษา 2533
ในปีการศึกษา 2533 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ได้เปิดสอนหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี (ภาคปกติ)
ในปีการศึกษา 2534 สาขาวิชาการบัญชีได้เปิดสอนหลักสูตร 4 ปีและต่อเนื่อง 2 ปี (ภาคค่ำ)
ในปีการศึกษา 2540 สาขาวิชาการเงินและการธนาคารได้เปิดสอนหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี (ภาคค่ำ)
ปีการศึกษา 2547 สาขาวิชาการบัญชีได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท
ปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปริญญาตรี ปิดรับนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง ตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และดำเนินการรับนักศึกษาจากอนุปริญญาโดยใช้การเทียบโอนรายวิชาจากหลักสูตร 4 ปี
ปีการศึกษา 2556 ดำเนินการปิดหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ และเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการจัดการศึกษาใน หลักสูตร บัญชีบัณฑิต

 

ปัจจุบัน คณะบัญชี การเงินและการธนาคารเปิดสอนทั้งสิ้น 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มีบุคลากรสังกัดคณะฯ ทั้งสิ้น 32 คน แบ่งเป็นอาจารย์ 30 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการดูแล 2 ห้อง มีจำนวนคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการฯ ทั้งสิ้น 90 เครื่อง ซึ่งจะเปลี่ยนใหม่ทุก ๆ 3 ปี

ทำเนียบคณบดี

อาจารย์มานิตย์ ปาบุตร์
ปีการศึกษา 2528 – 2548

อาจารย์สุปรียา มณีใส
ปีการศึกษา 2549 – 2556
ดร.วัลภา วงศ์จันทร์
ปีการศึกษา 2557 – 2560
อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ
ปีการศึกษา 2560 – 2562
ผศ.ดร.ธีราลักษณ์ สัจจะวาที
ปีการศึกษา 2563 – ปัจจุบัน

 

 

102