Home      หลักสูตรการบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)
คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน

1. การเรียนการสอน
    - มีการเรียนการสอนแบบ Block course วันเสาร์และวันอาทิตย์ ในหมวดวิชาเฉพาะ วันละ 8 ชั่วโมง เวลา 8:00 – 17:00 น.
    - กรณีนักศึกษาไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จะจัดการเรียนการสอนในวันศุกร์ วันละ 3 ชั่วโมง เวลา 18:00 – 21:00 น.

2. โครงสร้างของหลักสูตร
    - จำนวน 135 หน่วยกิต ตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาคปกติที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ

3. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
    - สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือ เทียบเท่า ทางด้านการบัญชี
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต


รายละเอียด ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนฤดูร้อน
- ค่าเล่าเรียน 18,000  18,000  9,000  18,000  18,000  9,000   
- ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ *10,450  7,000  1,700  7,000  7,000  1,700 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) **28,450  25,000  10,700  25,000  25,000  10,700  **124,850 

หมายเหตุ   *  เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
                 ** รวมค่าประกันของเสียหายจำนวน 2,500 บาท ซึ่งจะได้รับคืนเมื่อสำเร็จการศึกษา

กำหนดการรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง
ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เวลา 08:30 – 16:00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ยืนยันกระบวนการเทียบโอนรายวิชา และ เรียนปรับพื้นฐาน ทางสาขาวิชาการบัญชีจะติดต่อไปยังผู้สมัคร
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  • สาขาวิชาการบัญชี โทรศัพท์ 053-851478 ต่อ 240
  • Facebook คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ https://www.facebook.com/AccountingFinancePYU/
เอกสารประกอบการสมัคร
1.  กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3.  สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
4.  สำเนาคำอธิบายรายวิชาจากสถาบันเดิม
 
 

 

102