Home      Finance and Banking

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ภาษาอังกฤษ: BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN FINANCE AND BANKING

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย): บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
ชื่อย่อ (ไทย): บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Business Administration (Finance and Banking)
ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.B.A. (Finance and Banking)

ประวัติความเป็นมาfn4web

     มหาวิทยาลัยพายัพได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดสอนหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ตามใบอนุญาตที่ 7/2528 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2528 เริ่มรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2528 เป็นต้นมา โดยสังกัดคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ต่อมาได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องจากนักศึกษาที่ได้รับอนุปริญญา (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) โดยเปิดการเรียนการสอนในภาคปกติในปีการศึกษา 2533 และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในภาคค่ำสำหรับหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ในปีการศึกษา 2540 อีกด้วย ปัจจุบันสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการเงินและการธนาคารในเฉพาะภาคปกติเท่านั้น โดยมิได้รับนักศึกษาภาคค่ำและหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

         สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร อย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์เพื่อความก้าวหน้าต่อการเปลี่ยนแปลงในวงการธุรกิจการเงิน การธนาคาร การลงทุน ในระบบเศรษฐกิจและสังคมอยู่เสมอ โดยมีการพัฒนาคุณวุฒิของคณาจารย์ การทำวิจัย จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ และระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ มีการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2533 2540 2546 2550 2555 และในปีการศึกษา 2558 – 2559 นี้ กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิชาการเงิน การธนาคารและการลงทุน ทักษะด้านวิชาชีพและรู้จักนำความรู้ แนวคิดทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติในวิชาชีพ
2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อวิชาชีพและต่อสังคม
3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสามารถใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความสามารถในการสื่อสารและทำงานร่วมกับบุคคลอื่นรวมทั้งการปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม

จุดเด่น

1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา เข้ารับการทดสอบเพื่อให้ได้รับใบอนุญาต เช่น ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน
2. เน้นให้นักศึกษามีทักษะในการปฎิบัติงานจริง รวมถึงพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษาอยู่เสมอ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

– โครงการศึกษาดูงานด้าน การเงิน การธนาคารและการลงทุน
– โครงการอบรม TSI Equity Investment Simulation Program
– โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคโดยใช้โปรแกรม e-Finance Smart Portal
– โครงการแข่งขันเกมจำลองการวางแผนการเงินส่วนบุคคล Live and Learn Finance เป็นต้น

ความเชี่ยวชาญ และโอกาสพิเศษ ของนักศึกษา สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ความเชี่ยวชาญ

การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ
การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน
การธนาคารและการประกันภัย
การบริหารการเงินส่วนบุคคล
การลงทุนในตราสารทางการเงิน

โอกาสพิเศษ

ฝึกงานกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ
เรียนรู้จากผู้มีความรู้และประสบการณ์
สามารถเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ
การสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ

อาชีพในอนาคต….

o นักลงทุน
o ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ
o ผู้แนะนำการลงทุน
o ผู้วางแผนการลงทุน
o นักวิเคราะห์การลงทุน
o อาชีพสายจัดการลงทุน
o อาชีพสายการธนาคาร
o อาชีพสายธุรกิจประกันภัย
o อาชีพสายบริหารการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 053 – 851478-86 ต่อ 426
Email address : account@payap.ac.th
Website : http://account.payap.ac.th
Facebook : AccountingFinancePYU

 

102