Home      Accountancy Program

สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: บัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: BACHELOR OF ACCOUNTANCY PROGRAM

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย): บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย): บช.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.Acc.

ประวัติความเป็นมา

ac4web

 สาขาวิชาการบัญชี เริ่มเปิดให้มีการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2520 และ ในปีการศึกษา 2523 ได้เปิดรับนักศึกษาที่ได้รับอนุปริญญาโดยใช้การเทียบโอนวิชาจากหลักสูตร 4 ปี นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2533 ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี (ภาคปกติ) สาขาวิชาการบัญชี ได้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และความต้องการของผู้เรียน โดยได้เปิดหลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี (ภาคค่ำ) ในปีการศึกษา 2534 และ ในปีการศึกษา 2547 สาขาวิชาการบัญชี ได้เปิดสอนหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2553 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ได้ปิดรับนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) โดยมีการดำเนินการรับนักศึกษา ที่ได้รับอนุปริญญาโดยใช้การเทียบโอนรายวิชาจากหลักสูตร 4 ปี ในปีการศึกษา 2556 ดำเนินการปิดหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ทั้งนี้เพื่อให้การสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ และเพิ่มความแข็งแกร่งในการจัดการเรียนการสอนให้กับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

            หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ได้มีการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้มีการนำโปรแกรมทางการบัญชี มาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ เพื่อการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมสู่ตลาดแรงงานในอนาคต นอกจากนี้ทางสาขาวิชาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในทุกรอบ 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป และตอบสนองความจำเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภาวะการแข่งขันในระดับสากล และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาชีพ เข้าถึงองค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาชีพบัญชีได้อย่างเหมาะสม และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการทางการเงิน ธุรกรรมต่างๆ ในตลาดโลก รวมทั้งการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ยังเพิ่มการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมในการที่จะเป็นประชาชนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้

           ด้านการเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไปฝึกงานการทำบัญชีและการสอบบัญชี ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพฯ ตลอดจนการจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษารวมทั้ง การกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เช่น โครงการ Accounting Games ซึ่งเป็นโครงการที่ฝึกทักษะในการจัดทำเอกสาร และการบันทึก บัญชีจากเอกสารจริง

สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

1.  มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2.  มีความสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชีอย่างเป็นระบบ
3.  มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ และสังคม
4. มีโลกทัศน์กว้างไกล ความคิดสร้างสรรค์ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ ทำงานร่วมกับุคคลอื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
5.  มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่น

1.  บัณฑิตที่จบมีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบัญชี
2.  เน้นให้นักศึกษามีทักษะในการปฎิบัติงานจริง รวมถึงพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษาอยู่เสมอ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

– เรียนรู้กระบวนการทางธุรกิจ ระบบบัญชี ด้วยการจัดตั้งบริษัทจำลอง     (Accounting Game)
– สัมมนามาตรฐานการบัญชี การภาษีอากร
– โครงการศึกษาดูงานด้านการบัญชี เป็นต้น

โอกาสพิเศษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

– ฝึกงานกับบริษัทและสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำ
– เรียนรู้จากผู้มีความรู้และประสบการณ์
– สามารถเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ
– การสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ

อาชีพในอนาคต….

สาขาการบัญชี (1 ใน 8 อาชีพ ที่เปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC)
o ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
o ผู้ตรวจสอบภายใน (CIA)
o ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)
o ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ฯลฯ
o เส้นทางอาชีพเป็นผู้ประกอบการ เช่น ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาภาษีอากร
o อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการบัญชี วิทยากรสถาบันอบรมบัญชี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 053 – 851478-86 ต่อ 426
Email address : account@payap.ac.th
Website :http://account.payap.ac.th
Facebook :AccountingFinancePYU

 

102