Home      เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะฯ

ch_building

ที่ตั้งหน่วยงาน

อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยพายัพ

วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในวิถีใหม่ (New Normal) อย่างเป็นมืออาชีพ และมีความเป็นนานาชาติ

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับสังคม โดยอาศัยกระบวนการเรียนการสอนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ปณิธาน (Mission)

              คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับสังคม ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เสริมสร้างทักษะทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษารวมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มุ่งสืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและการให้บริการวิชาการแก่สังคม

เป้าหมาย

1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป
2) ผลิตผลงานวิจัยและนำองค์ความรู้ที่ได้มาบูรณาการกับการเรียนการสอน
3) ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยใช้องค์ความรู้ งานวิจัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการจัดการความรู้โดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์

1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ตามสายวิชาชีพ
2) เพื่อบัณฑิตให้มีวิสัยทัศน์ มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมีคุณธรรม
3) เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร
5) อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
6) ส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัย
7) ส่งเสริมให้คณาจารย์จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

อัตลักษณ์ : พลเมืองโลก

พลเมืองโลก : คุณธรรมนำใจ (สัจจะ) รับใช้สังคม (บริการ) วิชาการก้าวหน้า (แหล่งเรียนรู้) พัฒนาสู่สากล (พลเมืองโลก)

แหล่งเรียนรู้สากล พัฒนาคนสู่พลเมืองโลก :
A Source of International Learning, Developing Global Citizens
Academic Excellence,
Ethics and Caring Community,
Truly International

เอกลักษณ์ของคณะวิชา/หน่วยงาน

• เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

• เสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ
• สร้างจิตอาสารับใช้สังคม
• การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอก

• สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
• เครือข่ายวิจัยทางการบัญชี… ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการทำวิจัย
• ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย … ร่วมเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะทางการเงินและการลงทุนสู่สากล
• บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด … สนับสนุนข่าวสารข้อมูลการลงทุนและโปรแกรมวิเคราะห์การลงทุน เพื่อประกอบการเรียนการสอน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การวิเคราะห์ทางการเงิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 053 – 851478-86 ต่อ 426
Email address : account@payap.ac.th
Website : http://account.payap.ac.th
Facebook : AccountingFinancePYU

 

102