หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2561

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2561

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2561 วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร