Home       Photo Gallery       ิผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาบัญชีสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ิผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาบัญชีสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาบัญชี และบัณฑิตสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ในโอกาสสำเร็จการศึกษา และเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 42 วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว