Home       Photo Gallery       ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกข้าวในโครงการเกษตรอินทรีย์ วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 06.30น.ณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ฝั่งตะวันออก เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพีย

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกข้าวในโครงการเกษตรอินทรีย์ วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 06.30น.ณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ฝั่งตะวันออก เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพีย

มหาวิทยาลัยพายัพจัดกิจกรรมปลูกข้าวในโครงการเกษตรอินทรีย์ วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 06.30น.ณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ฝั่งตะวันออก เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวง ร.9 และปลูกฝังให้มีความรักสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน