Home       Photo Gallery       ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี เรื่อง "ก้าวทันมาตรฐานบัญชี ปี 2562-2563" โดย ผศ. ดร. ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย ณ มหาวิทยาลัยพายัพ วันเสาร์ที่ 19 ม.ค. 62

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี เรื่อง "ก้าวทันมาตรฐานบัญชี ปี 2562-2563" โดย ผศ. ดร. ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย ณ มหาวิทยาลัยพายัพ วันเสาร์ที่ 19 ม.ค. 62

สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทาง เรื่อง "ก้าวทันมาตรฐานบัญชี ปี 2562-2563" โดย ผศ. ดร. ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี วาระปี 2560-2563 ณ ห้อง ร.ต.ท. แก้ว เนตตโยธิน ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 8:00 น. - 17:00 น.