Home       News       ประกาศแผนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

ประกาศแผนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

ประกาศแผนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 Click ดูเพิ่มเติมในไฟล์แนบด้านล่าง

(สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน นักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ตามแผนการศึกษา ให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน)

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ดูได้จาก Website สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา