หน้าหลัก      อาจารย์ศิรินณา ศิรินภาพันธ์


อาจารย์ศิรินณา  ศิรินภาพันธ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 053-241255 ต่อ 430

Email : sirinna@payap.ac.th

 

คุณวุฒิการศึกษา (Qualifications)

ปริญญาโท

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (แขนงวิชา AIS) : Master of Science in Information Technology in Business (Accounting Information Systems)

ปริญญาตรี

  • บัญชีบัณฑิต   : Bachelor of Accounting
  • เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ : Bachelor of Technology
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ : Bachelor of Science in Computer Science

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (Subjects currently teaching)

  • วิชาคณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ (Mathematics for Business)
  • วิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information Systems)
  • วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (Software Package for Accounting)
  • วิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)