หน้าหลัก      อาจารย์รักทัย ดำรงมณี


อาจารย์รักทัย  ดำรงมณี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)  053-851478 ต่อ 427

Email : raktai@yahoo.com

 

คุณวุฒิการศึกษา (Qualifications)

ปริญญาโท

  • ภาษาไทย  บัญชีมหาบัณฑิต : Master of Science in Accounting

ปริญญาตรี

  • ภาษาไทย บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) : Bachelor of Accountancy

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (Subjects currently teaching)  โปรดระบุชื่อรายวิชา

  • หลักการบัญชี 1 (PRINCIPLE OF ACCOUNTING I)
  • หลักการบัญชี 2 (PRINCIPLE OF ACCOUNTING II)
  • การบัญชีขั้นกลาง 1 (INTERMEDIATE  ACCOUNTING I)
  • การบัญชีขั้นกลาง 2 (INTERMEDIATE ACCOUNTING II)