หน้าหลัก      อาจารย์ดร.จุรี วิชิตธนบดี


อาจารย์ดร.จุรี วิชิตธนบดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) : 0-5385-1478 ต่อ 430

Email : juree.acpyu@gmail.com

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก

  • Ph.D. (School of Accounting & Corporate Governance)

ปริญญาโท

  • บัญชีมหาบัณฑิต : Master of Accountancy

ปริญญาตรี

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) : Bachelor of Business Administration (Accounting)

รายวิชาที่สนใจ (Teaching interests)

  • หลักการบัญชีเบื้องต้น (PRINCIPLES OF ACCOUNTING)

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (Subjects currently teaching)

  • หลักการบัญชี 1 ( PRINCIPLES OF ACCOUNTING I )
  • หลักการบัญชี 2 ( PRINCIPLES OF ACCOUNTING II )
  • การบัญชีเฉพาะกิจการ ( SPECIALIZED ACCOUNTING )

งานวิจัยที่สนใจ (Research interests)

  • ด้านการบัญชี ( Accounting )
  • ด้านภาษีอากร (Taxation )