หน้าหลัก      อาจารย์วิริยา แซ่หลี

อาจารย์วิริยา  แซ่หลี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 0 53 241 255 ต่อ 432

Email : Sulerm@yahoo.com

 

คุณวุฒิการศึกษา (Qualifications)

ปริญญาโท

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : MBA

ปริญญาตรี

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) : B.A. (Accounting)

รายวิชาที่สนใจ (Teaching interests)

  • การภาษีอากร (Taxation)
  • การบัญชีภาษีอากร (Tax accounting)