บุคลากร

คณบดีคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

อาจารย์ ดร.วัลภา  วงค์จันทร์

เลขานุการคณะฯ

คุณไพรินทร์  กิติศรี

ประธานคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา

ประธานคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์กัลป์  อุโฆษกิจ

ประธานคณะกรรมการวิจัย

ผศ.ดร.วิริยา  จงรักษ์สัตย์

ประธานคณะกรรมการบริการวิชาการ

อาจารย์สุนิศา แซ่แต้

ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์

อาจารย์รัตติกาล  กันทาปวง

ผู้ประสานงานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ประภาวรรณ  ปุรณะพรรค์

อาจารย์ประจำคณะฯ

อาจารย์ยุทธนา เลาหะวิสุทธิ์

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

คุณปรียวาจ  คำหอมกุล

สาขาวิชาการบัญชี

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์ศุภชัย  บุญธีรารักษ์

อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี

ผู้บริหารช่วยสอนสาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

หัวหน้าสาขาการเงินและการธนาคาร

ผศ.อัยย์ญาดา คารวรัตนพิเชฐ

อาจารย์ประจำสาขาการเงินและการธนาคาร

อาจารย์สุปรียา มณีใส

ผู้บริหารช่วยสอนสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

อ.อภิชา อินสุวรรณ