หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรสาขาการบัญชี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตร ประเภท ปีที่เริ่มใช้ หน่วยกิต ปีศึกษา เกรดต่ำสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
10106001520 การบัญชี (หลักสูตรปกติ 4 ปี) วิชาเอก 2552 135 4 2.00
10106001550 การบัญชี (หลักสูตรปกติ 4 ปี) วิชาเอก 2555 135 4 2.00
10106001559 การบัญชี วิชาโท 2555 15 2.00

หลักสูตรสาขาการเงินและการธนาคาร ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตร ประเภท ปีที่เริ่มใช้ หน่วยกิต ปีศึกษา เกรดต่ำสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
10106002520 การเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปกติ 4 ปี) วิชาเอก 2552 129 4 2.00
10106002550 การเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปกติ 4 ปี) วิชาเอก 2555 135 4 2.00
10106002558 การเงินและการธนาคาร (วิชาโท-สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ ) วิชาโท 2555 15 2.00
10106002559 การเงินและการธนาคาร (วิชาโท-สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ,สาขาวิชาการบัญชี) วิชาโท 2555 15 2.00