สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี การเงินและการธนาคารจัด โครงการ Accounting Game 2559

สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี การเงินและการธนาคารจัด โครงการ Accounting Game 2559 ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2560 ณ ห้อง CH411-2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

อาจารย์ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ เผยว่า โครงการ Accounting Game 2559จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกปฏิบัติงานทางด้านบัญชีและภาษีอากร โดยใช้เอกสารจริงในการจำลองเหตุการณ์ อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้นักศึกษาปฏิบัติงานในหน้าที่จนประสบความสำเร็จ และให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติใช้ทักษะคอมพิวเตอร์ในการทำงาน อีกด้วย