สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จัดโครงการ ศึกษาดูงานและเรียนรู้ประสบการณ์การเงินและการลงทุนจากผู้ประกอบการ

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร จัดโครงการ ศึกษาดูงานและเรียนรู้ประสบการณ์การเงินและการลงทุนจากผู้ประกอบการ ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00-12.00น. ณ บริษัท สบายไทย จำกัด (ศิรา สปา)
โครงการ ศึกษาดูงานและเรียนรู้ประสบการณ์ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทราบถึงกระบวนการการวางแผนด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านการจัดการองค์กร และด้านการเงินของธุรกิจ รวมถึงทราบถึงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และนำความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์โดยตรงของผู้ประกอบการมาเป็นแนวทางในการลงทุนทำธุรกิจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 851478 ต่อ 426