สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จัดโครงการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคโดยใช้โปรแกรม e-Finance Smart Portal

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคโดยใช้โปรแกรม e-Finance Smart Portal ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CH 211 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560, วันที่ 8, 15, 22, 29 มีนาคม 2560 และ วันที่ 5 เมษายน 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราลักษณ์ สัจจะวาที อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ เผยว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคโดยใช้โปรแกรม e-Finance Smart Portal จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสทดลองใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปที่พัฒนาโดยบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด อีกทั้ง จะได้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจับจังหวะเวลาการลงทุนในตลาดทุนของประเทศไทย และคาดว่านักศึกษาจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการฯ มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อจะได้เป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต