มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธี สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ผ่านเครือข่าย internet ทาง www.payap.ac.th และ www.facebook.com/PYUOfficial พร้อมการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพายัพ FM 101.75 MHz. ในการนี้ มหาวิทยาลัยพายัพ จึงขอเรียนเชิญญาติมิตรของบัณฑิต มหาบัณฑิตที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ได้ร่วมแสดงความยินดีโดยพร้อมเพรียงกัน

     มหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตรายงานตัวออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 18 กันยายน – 20 ตุลาคม 2560 โดยดำเนินการ ดังต่อไปนี้
           1.1 เข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพายัพ www.payap.ac.th
           1.2 คลิกรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต
           1.3 กรอกข้อมูลสำรวจภาวะการมีงานทำ
           1.4 พิมพ์ใบแจ้งยอดขึ้นทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิต
           1.5 นำใบแจ้งยอดขึ้นทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิตไปชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
           1.6 หากบัณฑิต/มหาบัณฑิตไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรให้กรอกเฉพาะข้อมูลสำรวจภาวะการมีงานทำ
           1.7 บัณฑิตและมหาบัณฑิตต่อไปนี้ให้ติดต่อแผนกการเงิน หมายเลขโทรศัพท์ 0-5385-1478 ต่อ 297,7831
                 1.7.1 บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีหนี้คงค้างกับทางมหาวิทยาลัยพายัพ จะไม่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดขึ้นทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิตได้

                 1.7.2 บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ไม่ประสงค์เช่าชุดครุย พิมพ์ใบแจ้งยอดขึ้นทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิตเพื่อมาชำระเงินที่แผนกการเงิน

การรับหลักฐานการศึกษา กรณีบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตที่ยังไม่ได้มารับหลักฐานการศึกษาฉบับสภาอนุมัติ (Official Transcript) ขอได้โปรดมารับที่สำนักทะเบียนฯ ช่อง 2 งานหลักฐานการศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 (โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ) หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ทางสำนักทะเบียนฯ จะยกเลิกหลักฐานฯ ดังกล่าว และหากท่านมีความประสงค์ขอหลักฐานการศึกษาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต จะได้รับเอกสารชี้แจงขั้นตอนต่างๆ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ทางจดหมายผ่านไปรษณีย์ โปรดดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่อยู่ของท่านให้เป็นปัจจุบันเพื่อป้องกันการพลาดข่าวสารในครั้งนี้ พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ที่ www.payap.ac.th และ www.facebook.com/PYUOfficial

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา E – registrar
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต มหาบัณฑิต
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
กำหนดการฝึกซ้อม
– ประชาสัมพันธ์การยืมและคืนชุดครุยวิทยฐานะของอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพายัพ