คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ม.พายัพ จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี ครั้งที่ 3

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น.ณ ห้องประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
อาจารย์ ดร. วัลภา วงศ์จันทร์ คณบดีคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร เผยว่า โครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ความเข้าใจ พัฒนาทักษะความสามารถผ่านกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถาม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเยาวชนรุ่นใหม่ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก
ในการแข่งขันครั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น การบัญชีต้นทุน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่งถือเป็นความรู้ที่สำคัญอย่างมาก ในการประกอบวิชาชีพด้านบัญชี ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สอบถามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ 053 – 851478 ต่อ 426  หรือ Click ดูรายละเอียดโครงการ